De Verenigde Naties hebben met de Sustainable Development Goals (SDG’s) een actieplan gemaakt voor onze planeet en de mensen die daarop leven. Ze worden ook wel de Werelddoelen genoemd. De kern ervan is dat ieder mens een goed leven heeft, maar wel binnen de draagkracht van de planeet.

Deze 17 doelen voor duurzame ontwikkeling zijn vastgesteld voor de periode 2015 – 2030. Ze hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Iedereen kan bijdragen aan het realiseren ervan.

Steeds meer partijen gebruiken de SDG’s om richting te geven aan hun maatschappelijke impact. Zowel overheden als bedrijven, maar ook maatschappelijke organisaties en scholen. HeelHaarlemmermeer wil stimuleren dat de SDG’s worden gebruikt. Interesse? Neem contact met ons op.

Hieronder vind je een korte samenvatting per doel. Kijk voor meer informatie op www.sdgnederland.nl.

1. Geen armoede

Het uitroeien van extreme armoede in ontwikkelingslanden en het minstens met de helft verlagen van armoede in Nederland. Er voor zorgen dat armen en kwetsbaren beschermd worden en toegang krijgen tot middelen die hen sterker maken.

2. Geen honger

Een einde maken aan honger en zorgen dat iedereen, met name armen en kwetsbaren, toegang krijgen tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel. Hiervoor opbouwen van duurzame landbouw en voedselproductiesystemen.

3. Goede gezondheid en welzijn

Het terugdringen van moeder- en kindsterfte en een einde maken aan epidemieën. Zorgen voor goede preventie, goede zorg en verzekeringen. Meer onderzoek naar het ontstaan en voorkomen van ziektes en verslavingen. Promotie van goede gezondheid en welzijn.

4. Kwaliteitsonderwijs

Zorgen dat iedereen toegang heeft tot kwalitatief onderwijs en het stimuleren van levenslang leren. Zorgen dat alle jongeren en een groot deel van de volwassen kunnen lezen, schrijven en rekenen. Duurzaamheid integreren in het onderwijs.

5. Gendergelijkheid

Een einde maken aan discriminatie en geweld tegen vrouwen en meisjes. Zorgen dat vrouwen en meisjes volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Ze toegang geven tot de middelen en rechten die hen zelfredzaam maken.

6. Schoon water en sanitair

Zorgen dat iedereen toegang heeft tot veilig en betaalbaar drinkwater. Verzorgen van goede sanitaire voorzieningen en hygiëne. Verduurzamen van de watervoorziening en alle ecosystemen die gebaseerd zijn op water.

7. Betaalbare en duurzame energie

Zorgen dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie. Vergroten van het aandeel van duurzame energie en zorgen dat we efficiënter omgaan met energie.

8. Eerlijk werk en economische groei

Bevorderen van duurzame economische groei voor iedereen, met name voor ontwikkelingslanden. Zorgen voor waardig en eerlijk betaald werk met goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Een einde aan kinderarbeid en stimuleren dat jongeren een opleiding volgen zodat ze aan werk kunnen komen.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Ontwikkelen van betrouwbare en duurzame infrastructuur overal en voor iedereen ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en menselijk welzijn. Stimuleren en verduurzamen van industrialisering met name in ontwikkelingslanden.

10. Ongelijkheid verminderen

De inkomens van de armste mensen laten groeien. Zorgen voor gelijkheid ongeacht geslacht, leeftijd, ras, handicap, herkomst, godsdienst, inkomen et cetera. Bestrijden van discriminatie en het bevorderen van een verantwoorde mobiliteit en migratie tussen landen.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Verzorgen van veilige en betaalbare huisvesting voor iedereen. Ontwikkelen van duurzame, gezonde, groene steden en dorpen waarin alle mensen kunnen meedoen. Veilige en betaalbare vervoerssystemen. Beschermen van cultureel en natuurlijk erfgoed.

12. Verantwoorde consumptie en producten

Duurzaam gebruik en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het verminderen van verspilling en afval door meer recycling en hergebruik. Het verminderen van schadelijke uitstoot naar lucht, water en bodem. Het vergroten van bewustzijn rondom duurzaamheid.

13. Klimaatactie

Het nemen van actie om klimaatverandering en de gevolgen daarvan te bestrijden. Zorgen dat er meer bewustwording is om klimaatverandering aan te pakken, onszelf hierop te kunnen aanpassen en de gevolgen ervan tijdig op te kunnen vangen.

14. Leven in het water

Behoud en duurzaam gebruik van oceanen en zeeën. Beschermen en versterken van de zee- en kustecosystemen. Verminderen en voorkomen van vervuiling. Tegengaan van verzuring. Voorkomen van overbevissing.

15. Leven op het land

Behoud en duurzaam gebruik van bossen, moeraslanden, bergen en droge gebieden. Het stoppen van ontbossing, woestijnvorming en aftakeling van natuurlijke leefgebieden. Het versterken van de bodem en biodiversiteit van planten en dieren. Bestrijden van stroperij en illegale handel.

16. Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

Zorgen voor een vreedzame en inclusieve samenleving. Tegengaan van geweld en stoppen van misbruik van kinderen. Zorgen voor eerlijke rechtssystemen en bestrijden van illegale (wapen)handel en diefstal. Goed bestuur op alle niveaus met inbreng van iedereen.

17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Zorgen dat de middelen beschikbaar komen om met name ontwikkelingslanden te ondersteunen. Samenwerken op het gebied van techniek, handel en bestuur om de uitwisseling van nieuwe duurzame ontwikkelingen en oplossingen beter mogelijk te maken.